криптовлути

Как се осчетоводяват сделки с криптовалути?

Все по-голяма популярност набират сделките с криптовалути. Въпреки, че все още не са утвърдена разменно парично средство за стоки и услуги то се наблюдава интерес към търгуване, придобиване и продажба т.нар. токени. Придобиването се извършва чрез блокчейн технология. За повечето от вас това са термини, които са напълно непонятни, но се оказва, че все повече счетоводни къщи се налага да извършват услуги по осчетоводяване на сделки с криптовалута. Като цяло у нас няма законова уредба за търгуване с криптовалутите. Такива норми не са създадени и в Международен план и няма счетоводен стандарт за тяхното отчитане. Предвид сложната процедура относно приемането на такъв данъчното третиране на сделките с криптовалути се разглежда като финансов актив.

Защо са финансов актив криптовалутите?

Предвид това, че са обект на паричен обмен и имат някаква стойност те се онагледяват на парични разменни средства. Има доста хипотези и тълкуване относно криптовалутите и действително звучи объркващо, заради неяснотите около тях. Тъй като се разглеждат като финансов актив то сделки с тях не се облагат с ДДС. Освен това както физически така и юридически лица могат да търгуват с такива инструменти, което е показателно, че става въпрос за осчетоводяване на сделките като търговски.

Оказва се, че има два типа възможности за отчитането на този тип сделки. Едното е според разяснението на Комитета по разяснения на МСФО, а другото е според икономическата същност на криптовалутата. В случай, че се третират като заместител на пари криптовалутите се отчитат като стоки или нематериални активи.

Преди всичко обаче е важно да се изясни какво точно представляват криптовалутите и как се използват токените. Накратко токените са:

  • Цифров символ, който дава достъп до определен вид стока или услуга;
  • Издават се от различни компании;
  • Всеки токен на конкретната компания има стойност, на която се придобива;
  • Закупеното количество токени се съхранява във виртуален портфейл за криптовалути.

На пазара се предлагат различни видове токени, но едни от най-разпространените са помощните, които дават определен пакет от привилегии на инвеститорите, които ги притежават.

Какъв вид финансов инструмент са?

Доста сложно може да изглежда самото осчетоводяване на токените като вид финансов инструмент. Всъщност дали изобщо могат да се приемат като такъв? Този въпрос възниква предвид това, че самите финансови активи се отчитат по справедлива стойност. Няма как да се определят токените с такава предвид, че те имат стойност само за компанията, от която са издадени. Ако решите да търгувате извън платформата то няма как да се определи реалната справедлива стойност. В случая Комитета разяснява, че се касае за нематериални активи и като такива следва да бъдат отчитани.

С две думи, ако сте решили да търгувате с криптовалути е по-добре да наемете счетоводна къща, която има опит в извършването на осчетоводяване на такива инструменти. А по този начин ще бъдат избегнати доста казуси, които се отнасят до третирането на криптовалутата на нематериален или финансов актив.

Термини

токени

Добре е да опознаете някои важни термини, които се отнасят до търгуването с криптовалути. На практика не е само до това да се приемат като инвестиционно средство, което да ви донесе някаква печалба. При осчетоводяването на криптовалутите често биват използване следните термини:

  • Първоначална оценка;
  • Цена на придобиване;
  • Справедлива стойност, която с равнява на цената на сделката. Не се включват допълнителни разходи;
  • Последваща оценка т.е. към какъв финансов актив ще бъде отнесена криптовалутата.

Както вече стана ясно до тук има два типа категории. Това са:

  • Финансови активи с цел търгуване;
  • Финансови активи, които са на разположение за продажба.

При тези, които са за продажба е възможно да има отрицателни величини и тогава те ще бъдат осчетоводени като разход.

Какви видове токени са познати?

До тук споменахме само помощните токени. Както стана ясно те се издават от определена компания и дава известни привилегии на  инвеститорите, които ги притежават. Това, което е много важно да се има предвид е, че се касае за такъв вид инструменти, които се използват само в съответната компания и те нямат стойност в други освен, ако това не е предварително упоменато. Тяхното отчитане е кат онематериален актив.

Друга категория токени са тези за сигурност. Те наподобяват ценни книжа, с които се търгува на финансовите пазари. Тъй като са близки до ценните книги то те се осчетоводяват като такива. Същественото, което следва да имате предвид тук е, че те предполагат и официална регистрация и могат да бъдат реална финансова инвестиция.

Покупката на такива токени за сигурност обикновено се разглежда като дългосрочна инвестиция. Другото важно нещо е, че се оценяват по справедлива стойност.

Друга категория са незаменяемите токени NFT. Те се свързват с това, че дават гаранция за собственост върху цифров или физически обект.

Но за да си изясните всички въпроси, които се отнасят до осчетоводяването на сделки с криптовалути то определено можете да получите коректни отговори от счетоводители, които имат опит с финансовата им отчетност и са се сблъсквали с такива сделки.